سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو هیأت علمی گروه تاریخ  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
فصلنامة علمى- تخصصی تاریخ در آینة پژوهش 
مدیر مسؤل و عضو هیأت تحریریة  
 
 
اجرائی 
همکاری 
تخصصی نامة شیعه شناسى 
عضو هیأت تحریریة علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
تخصصی نامة تاریخ پژوهان 
عضو هیأت تحریریة علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دانشنامة فاطمی و دانشنامة قرآن شناسى،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو حلقة کارشناسی  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مدرسة عالی فقه و معارف اسلامی(مرکز جهانی علوم اسلامی) 
عضو گروه تاریخ  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی تاریخ اسلام(دانشگاه باقر العلوم(ع)) 
عضو گروه تاریخ  
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‏ 
عضو هیأت علمی گروه تاریخ ‏ 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
فصلنامة علمی- تخصصی تاریخ در آینة پژوهش‏ 
مدیر مسؤل و عضو هیأت تحریریة 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
علمی- تخصصی نامة شیعه شناسی‏ 
عضو هیأت تحریریة 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو حلقه کارشناسی دانشنامه فاطمی و دانشنامه ‏قرآن شناسی 
 
 
علمی 
همکاری 
مدرسة عالی فقه و معارف اسلامی 
عضو گروه تاریخ  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی تاریخ اسلام(دانشگاه باقر العلوم(ع)‏ 
عضو گروه تاریخ ‏ 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه امام خمینی 
عضو هیأت علمی ‏ 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت(شر انتظار)‏ 
عضویت در هیئت تحریریه 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسة آینده روشن 
عضوی در گروه 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم انسانی 
محقق 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران، دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
تاريخ اسلام،تشيع و امامان شيعه 
تدریس 
مؤسسه امام خميني ،دانشگاه تهران  
مدرس 
 
 
علوم قرآن و حديث و معارف اسلام 
تدریس 
مركز تخصصي تاريخ و حوزة علميه 
مدرس 
 
 
---  
تدریس 
مؤسسه امام خمينى 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم مؤسسه نشر شمناسى 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه تهران، 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام،  
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‏ 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام،تشیع، امامان شیعه