بررسی تاریخ تکون خوارج و نقش سیاسی فکری و فرهنگی آنان
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبليغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : مرشيه بشيرى