شرایط عصر انتقال خلافت اموی به عباسى
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبليغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : آمنه رشيدى