مقایسه ای پیرامون حقوق زن در عصر جاهلی و اسلام
40 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبليغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : معصومه خاتمى