دعاوی مهدویت در گذر تاریخ (از آغاز اسلام تا قرن پنجم)
39 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مركز جهانی علوم اسلامی
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : سيد حسين حسينى