دور الامام الصادق(ع) الفکری و السیاسی
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : قاسم محمد محيى