خاستگاه ، باورها و پیامدها ی اندیشه خوارج
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مركز جهاني علوم اسلامى
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : عبد الله ذكاوت