زمینه های سیاسی و اجتماعی به قدرت رسیدن ابوبکر
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دفتر تبليغات (آموزش خواهران)
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : رقيه رئيسى