تاریخ تشیع در بغداد (از پایان ال بویه تا سقوط بغداد)
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه باقر العلوم (ع)
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : محمد طاهر يعقوبى