بررسی تاریخ تکون ‏خوارج و نقش سیاسی ‏فکری و فرهنگی آنان
41 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبلیغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : مرشيه بشيری