بررسی جایگاه و عملکرد ‏منافقین در عصر رسالت
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبلیغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1377
نام استاد/نام دانشجو : معصومه محد ريانی