بررسی اوضاع سیاسی- ‏اجتماعی و فرهنگی شیعه ‏با ورود اما رضا(ع) به ‏ایران
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبلیغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : مریم زاهدیان فرد