بررسی دیدگاه های شیعه ‏و اهل سنت در چنگهای ‏زدّه
46 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دفتر تبلیغات آموزش خواهران
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه منصور سمائی